Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim tematem webinarów XV Forum Nowej Gospodarki

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce wynikające z Zielonego Ładu w Województwie Śląskim będą tematem XV edycji Forum Nowej Gospodarki, ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów na temat gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska w ujęciu energetyki.

Postanowienia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Paryskiego, Europejskiego Zielonego Ładu jasno zarysowują światowe i europejskie trendy w energetyce: odchodzenia od paliw kopalnych, wspierania odnawialnych źródeł energii, realizowania celów neutralności klimatycznej. W tym kontekście, przed województwem śląskim, stoją ogromne wyzwania.

Analiza dokumentów strategicznych, ukazująca słabnącą pozycję Śląska w gospodarce kraju, potwierdza potrzebę podjęcia odważnych decyzji w zakresie zmian w ekosystemie innowacji i nowego zdefiniowania jej filarów. Z drugiej strony, olbrzymi potencjał intelektualny i techniczny regionu niezbędny do rozwoju nowoczesnej energetyki, w tym energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przemiany technologiczne stawiają także pytania o społeczne i środowiskowe skutki podejmowanych przeobrażeń, w tym zagospodarowanie poprzemysłowego dziedzictwa i przekwalifikowania miejsc pracy.

Próbą odpowiedzi na te pytania będzie debata online z udziałem przedstawicieli sektora nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych, organizowana 27 listopada 2020 przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Obrady będą zwieńczeniem serii webinariów (planowanych w dniach: 29 X 2020, 5 XI 2020, 12 XI 2020, 19 XI 2020) poświęconych ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społecznym aspektom przemian i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku. Każde webinarium rozpocznie prelekcja eksperta dziedzinowego, a jej tematyka będzie bodźcem do późniejszej dyskusji wśród uczestników spotkania).

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki 2020 będzie opracowanie rekomendacji dot. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Link do rejestracji ->>> FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2784157528484296

 

PROGRAM:

 

 • Warsztat 1: Aspekty ekonomiczne przemian w energetyce Górnego Śląska 
  29 października 2020, godz. 10:00

Analizy ekonomiczne dotyczące woj. śląskiego, wykonane za ostatnie lata, wykazują słabnącą pozycję regionu w gospodarce kraju. Dotychczas trzon gospodarki województwa oparty jest o tradycyjne gałęzie przemysłu, w tym głównie o sektor wydobywczo-energetyczny. Szybko postępujące zmiany technologiczne i innowacje stanowią istotne wyzwania na najbliższe lata dla województwa śląskiego.

 • Warsztat 2: Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce
  5 listopada 2020, godz. 10:00

Województwo śląskie dysponuje ogromnym potencjałem intelektualnym i technicznym niezbędnym dla rozwoju nowoczesnych gałęzi gospodarki. Dotyczy to także sektora energetycznego opartego obecnie o lokalne zasoby węgla i wielkoskalową energetykę zawodową. Megatrendy światowej i europejskiej energetyki idą jednak w kierunku rozwoju energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii. Czy ten scenariusz jest możliwy w województwie śląskim?

 • Warsztat 3: Aspekty środowiskowe przemian technologicznych i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku
  12 listopada 2020, godz. 10:00

Konsekwencją przemian społeczno-gospodarczych województwa śląskiego jest powiększanie się, i tak już bardzo dużej, powierzchni terenów poprzemysłowych, charakteryzujących się różnym stopniem degradacji biologicznej, mechanicznej i chemicznej. Z jednej strony eliminowanie zasobo- i energochłonnych gałęzi gospodarki przyczynia się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, z drugiej powstaje pytanie jak zagospodarować, w zgodzie ze środowiskiem, odziedziczone tereny poprzemysłowe. Wydaje się, że jednym ze sposobów może być ponowne wykorzystanie tych terenów do lokalizacji nowych gałęzi przemysłu – uniknie się w ten sposób zajmowania nowych powierzchni, dotąd nie przekształconych przez przemysł. Wiąże się z tym jednak konieczność przeprowadzenia, nieraz kosztownej, remediacji terenów poprzemysłowych. Innym sposobem jest przywrócenie tych terenów środowisku, z zaniechaniem na nich działalności gospodarczej.

 • Warsztat 4: Aspekty społeczne przemian technologicznych w sektorze energetyki na Górnym Śląsku
  19 listopada 2020, godz: 10:00

Istotnym problemem przemian technologicznych województwa śląskiego, szczególnie gmin górniczych, jest przekwalifikowanie pracowników odchodzących z upadających sektorów gospodarczych, zwłaszcza sektora górniczego. W planowaniu rozwoju gospodarczego regionu należy uwzględnić także konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania dla firm z branży okołogórniczej lub ich przeobrażenia. Oprócz tworzenia na obszarach gmin górniczych alternatywnych miejsc pracy należy również zwrócić uwagę na rozwój usług publicznych, poprawę jakości przestrzeni miejskiej oraz rozwój oferty czasu wolnego.

 • Debata ekspercka: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim
  27 listopada 2020, godz. 10:00

Celem debaty jest przedyskutowanie wyzwań związanych z rozwojem technologii i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku z punktu widzenia najbardziej zaangażowanych w nią stron, tj. przedstawicieli biznesu, samorządu lokalnego, strony społecznej, oraz ekologicznych organizacji obywatelskich. Punktem wyjścia do dyskusji będą wnioski z przeprowadzonych wcześniej warsztatów tematycznych zaś efektem wskazanie działań, które z jednej strony umożliwią osiągnięcia celów przemian technologicznych i innowacji w sektorze energetycznym opisanych w dokumentach strategicznych regionu a z drugiej – będą zgodne z postulatami stron tego procesu.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:   https://tiny.pl/7ll4n

 

Organizatorzy:

Patroni:

Patroni medialni:

Przygotowania do XV Forum Nowej Gospodarki prowadzone są w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO II) w ramach Działania 1.4 „Wsparcie ekosystemu innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.