Zielona transformacja Śląska. Podsumowanie obrad XVIII Forum Nowej Gospodarki.

Zielona transformacja Śląska. Podsumowanie obrad XVIII Forum Nowej Gospodarki.

W dniach 22–23 maja w Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się Forum Nowej Gospodarki, na które zaproszeni zostali zarówno eksperci i ekspertki z kraju i zagranicy w dziedzinie ekologii i biznesu. Hasłem i tematem przewodnim minionego forum była „Zielona Transformacja Województwa Śląskiego”.

Jak mówi Roman Trzaskalik, prezes PNT Euro-Centrum: „Tym razem rozmawialiśmy o dwóch technologiach, które naszym zdaniem są przyszłością dla regionu województwa śląskiego: gospodarce zamkniętej, tak zwanej cyrkularnej oraz o możliwościach i wykorzystaniu wodoru.”

Spotkania Forum odbywały się z udziałem ekspertów, przedstawicieli biznesu, w tym reprezentantów branży energetyki i przemysłu chemicznego, nauki i administracji samorządowej. Na modelach biznesowych dla technologii recyklingu pracowali studenci kierunków technicznych. Z kolei uczniowie katowickich liceów mieli okazję spierać się na argumenty w debatach oksfordzkich. Podczas dwóch dni forum pełnych debat eksperckich i warsztatów wyłoniła się wizja nowej gospodarki, opartej o odnawialne źrodła energii i umożliwiającej zrównoważony rozwój dla regionu.

Przyczyniająca się do kryzysu klimatycznego działalność człowieka sprawiła, że należy szukać nowych rozwiązań w dziedzinie energii. Ocalić nas może wdrożenie zmian gospodarczych i zwrot w kierunku zielonych technologii produkcji. Zamiast spalania paliw kopalnych, konsumpcyjnego stylu życia i nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych teoria gospodarki obiegu zamkniętego proponuje nowe podejście. Kluczowymi dla niej punktami są odejście od linearnego modelu produkcji, utrzymanie surowców jak najdłużej w obiegu, wykorzystywanie zastanych zasobów zamiast ich wymieniania na nowe i budowanie planów gospodarczych opartych na synergiach.

W ostatnich latach kryzys klimatyczny zdecydowanie przyspieszył, niosąc poważne zagrożenie dla ludzi i otoczenia naturalnego. Z rozmów podczas forum wyniknęło, że najbardziej palącą potrzebą w regionie jest wprowadzenie zmian na poziomie legislacyjnym i organizacyjnym, które pozwolą na realny rozwój i sprawią, że polska gospodarka będzie za kilka lat konkurencyjna wobec innych w Unii Europejskiej.

Efektem wspólnych prac uczestników XVIII Forum Nowej Gospodarki i dyskusji ekspertów stały się rekomendacje dla kluczowych dokumentów regionalnego rozwoju: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Jak wspomina Dorota Pawlucka, Global Alliance Manager w Covestro: „Ważnym działaniem podczas forum było zaangażowanie młodzieży. To właśnie oni dzięki swoim pomysłom i energii będą oni kształtowali naszą przyszłość.”

Podczas spotkań nasi eksperci: Dorota Pawlucka z Covestro, Zuzanna Kurczek  z Urzędu Miasta Chorzów, Piotr Cofałka z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i GOZ PAN, Anna Sapota z TOMRA, Rafał Żelazny z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Damian Kołakowski z Metropolia GZM ocenili szanse i zagrożenia dla śląskiego przemysłu, które wyniknęłyby z nadchodzących zmian technologicznych.

Poza gospodarką obiegu zamkniętego, drugą ważną i realną dla Śląska technologią okazał się wg ekspertów i ekspertek wodór. Dzięki swojej różnorodności, może być on zastosowany do wielu gałęzi lokalnej gospodarki a na tym etapie należy wypracować sposoby jego zastosowania w regionie. Poza biorącą udział w warsztatach młodzieżą, drugiego dnia gośćmi forum byli: Jarosław Zuwała z Instytutu Technologii Paliw i Energii, Bartosz Polnik z ITG KOMAG, Jan Bondaruk z GIGu, Krzysztof Łokaj z Neo Energy Group,  Aleksander Naumann z Hynfra P.S.A oraz Angee Fehling z Niemieckiego Towarzystwa Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii i Justyna Piszczatowska z green-news.pl.

Według Angee Fehling neutralność klimatyczna 2050 wciąż leży w zasięgu możliwości tak uprzemysłowionego regionu jakim jest Śląsk. Aby sprostać temu wyzwaniu należy jak najszybciej wdrożyć zmiany technologicznie i modyfikować je w zależności od potrzeb.

Na miejscu, podczas konferencji, nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice. Debacie na temat obiegu zamkniętego przysłuchiwał się między innymi wiceprezydent Mariusz Skiba, do którego kierowano uwagi i pomysły.

Spotkania XVIII Forum Nowej Gospodarki organizowane zostały dzięki projektowi CIRCULAR FOAM, dofinansowanego z programu Komisji Europejskiej Green Deal na rzecz budowania rozwiązań systemowych dla niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości.

Organizatorem Forum Nowej Gospodarki był Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Martin Kremer – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we WrocławiuAgencja Rozwoju Przemysłu

Patronat i współpracę organizacyjną podjęli: AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-HandlowaObserwatorium Specjalistyczne Energetyka, sieć partnerów Circular FoamUniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuCovestroDechemaŚląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Patroni medialni: GlobenergiaŚląska OpiniaTermomodenizacja.

Spotkania XVIII Forum Nowej Gospodarki zorganizowane zostały dzięki projektowi CIRCULAR FOAM CIRCULAR FOAM,  realizowanym z programu Komisji Europejskiej Green Deal na rzecz budowania rozwiązań systemowych dla niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości. Numer umowy o udzielenie dotacji: 101036854 oraz w związku z członkostwem Parku w programie „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II” (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji; decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00. 

XIX Forum Nowej Gospodarki odbędzie się w Katowicach w przyszłym roku.

Obejrzyj relację video: https://fb.watch/kUezLR1XSA/