Zaproszenie do zakupu know-how spółki

W treści wpisu publikujemy ogłoszenie likwidatora Spółki e-See Assist sp. z o.o. o możliwości zakupu know-how produktu jakim jest innowacyjny, mobilny czytnik z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przeznaczony dla osób niedowidzących oraz osób z wadami wzroku.

W imieniu Spółki e-See Assist Sp. z o.o. zapraszam do złożenia oferty cenowej na nabycie składnika majątku jakim są następujące wartości niematerialne i prawne dotyczące pomysłu „Innowacyjny mobilny czytnik dla osób niedowidzących oraz z wadami wzroku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”

na który składają się:

 1. Know-How zawarty w dokumentacji przeprowadzonych we własnym zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych nad produktem e-Ring, na dokumentację tą składają się dokumentacja badawcza, analiza stanu techniki, wyniki oraz prac B_R
  w postaci wyników osiągniętych rezultatów stanu techniki na poziomie gotowości min,. I(II pozwalającym na opracowanie finalnego komercyjnego urządzenia e-Ring według założeń projektowych w postaci dokumentacji papierowej oraz elektronicznej wraz z założeniami technologicznymi i założeniami komercjalizacji rynkowej;
 2. Know-How spisany w dokumencie pod nazwą „ Wczesne prace badawczo-przemysłowe nad modelem urządzenia E-Ring dla osób z wadami wzroku oraz niedowidzących” wraz z dodatkową częścią zawierającą dokumentację techniczną. Dokument ten zawiera również profesjonalne opracowaną analizę marketingową oraz rynkową potencjału urządzenia na tle rozwiązań konkurencyjnych, założeń technologicznych  oraz osiągniętej innowacji produktowej oraz technicznej umożliwiającej dokonanie zgłoszenia patentowego. Dokument pod nazwą „ „Wczesne prace badawczo-przemysłowe nad modelem urządzenia E-Ring dla osób z wadami wzroku oraz niedowidzących” zawiera:
 • Wyniki „prac badawczo-rozwojowych”- szczegółowe informacje na temat: samego urządzenia E-Ring ( sprzęt, oprogramowanie i algorytm) , sposobu jego komunikacji z użytkownikiem oraz wybranej formy komunikacji urządzenia ze światem zewnętrznym przy pomocy gestykulacji;
 • „Wyniki prac B+R poziom TIII” zawierające opis założeń opracowanych, jako wyniki prac B+R min. intuicyjny interfejs, intuicyjny sposób rozpoznawania tekstu, zapewnienie ergonomii, określenie warunków technicznych;
 • Opis wymogów, jakie spełniać finalne urządzenie pod względem: wagi, rozmiarów. Kształtu, budowy wewnętrznej ( zastosowanych podzespołów?), a także wymogów dla oprogramowania przyszłego urządzenia oraz posiadanych przez nie funkcjonalności „ Uzyskany docelowy opis funkcjonalności prototypu komercyjnego na podstawie przeprowadzonych badań i prac badawczych oraz wstępnej fazy przemysłowej”
 • „Analiza stanu techniki- Rzecznika Patentowego” – raport zawierający informacje potwierdzające czystość patentową proponowanego rozwiązania oraz wynikająca innowacyjność względem rynku rodzimego jak i światowego, dokument ten dostępny jest w postaci papierowej oraz elektronicznej ze stanem wiedzy na koniec sierpnia 2015 r.;
 •  „Analiza identyfikacji kluczowych klientów – zadane segmenty rynku” – wszechstronne informacje na temat spodziewanych rynków zbytu;
 • „Wyniki prac badawczo-rozwojowych na wybranej grupie użytkowników” – przedstawiono wyniki prac badawczych/testowych urządzenia z wybraną grupą użytkowników, w której oceniono działanie algorytmu, wyniki działania zastosowanego rozwiązania oraz problemy, które wyniknęły w tej bardzo wczesnej fazie prac badawczych/testowych z użytkownikami;
 • „Wykorzystanie technologii Bluetooth”

Oferty cenowe zawierające proponowane warunki nabycia można składać w terminie do 16 grudnia 2019 r. na adres Spółki, tj. ul. Ligocka 103 budynek nr 8 ; 40-568 Katowice. W razie pytań można się kontaktować pod adresem mailowym beatapirog12@gmail.com.

Pismo likwidatora

Źródło: materiały likwidatora Spółki