Uczestnicy XV Forum Nowej Gospodarki wypracowali rekomendacje do aktualizacji Strategii Innowacji Województwa w zakresie energetyki

Uczestnicy XV Forum Nowej Gospodarki wypracowali rekomendacje do aktualizacji Strategii Innowacji Województwa w zakresie energetyki

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce były tematem XV Forum Nowej Gospodarki, ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów na temat gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska, która odbyła się pod koniec 2020 roku. Obrady zorganizował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w ramach prac Obserwatorium Energetyka, jednego z Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w województwie śląskim. W dyskusjach o perspektywach dla energetyki i konsekwencjach dla regionu uczestniczyło ponad 80 osób, a transmitowaną w mediach społecznościowych debatę ekspertów zobaczyło ponad 6,5 tysiąca osób. W efekcie prac uczestników XV Forum Nowej Gospodarki powstały Rekomendacje do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego w zakresie energetyki.

Przekształcenia w sektorze energetyki są nieuchronne. Nie ma odwrotu od tendencji zmniejszania wydobycia paliw kopalnych na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W dalszej perspektywie trend ten będzie się umacniał, na co wskazują doświadczenia europejskich regionów poprzemysłowych, ale także potrzeby klimatyczne. Dla Górnego Śląska i tutejszych gmin, które gospodarczo i kulturowo nadal związane są z wydobyciem czarnego surowca, oznacza to szereg wyzwań ekonomiczno – społecznych oraz konieczność dostosowania się do trwającego procesu transformacji.

O tym jak Zielony Ład wpłynie na region oraz jaka przyszłość czeka mieszkańców Górnego Śląska dyskutowali uczestnicy serii warsztatów online poświęconych ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społecznym aspektom przemian i innowacji w energetyce oraz eksperci, goście debaty: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim.

W efekcie prac uczestników XV Forum Nowej Gospodarki powstały rekomendacje do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.     

Obrady Forum przeprowadzono w związku z projektem pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II” (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.