Sukces współpracy przy zielonej transformacji Mołdawii 

Sukces współpracy przy zielonej transformacji Mołdawii 

Aplikacja do monitorowania produkcji zielonej energii, szkolenia dla liderów i wieloetapowa kampania promocyjna – to tylko kilka działań, które podejmowaliśmy w trakcie projektu „Jak daleko możemy zajść i jak szybko możemy to zrobić? Przyśpieszenie transformacji energetycznej w Ceadir – Lunga”. 

W ramach polsko – mołdawskiej współpracy eksperci z Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum w Katowicach podzielili się wiedzą i doświadczeniem z osobami zaangażowanymi w zieloną zmianę w gminie Ceadir-Lunga. – Naszym wspólnym celem było przyśpieszenie transformacji energetycznej w Mołdawii – wyjaśnia Roman Trzaskalik, wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro – Centrum. – Kiedyś to do nas przyjeżdżali specjaliści z Zachodu, żeby podzielić się know – how. Teraz mamy własne doświadczenia i chętnie opowiadamy o nich tym, którzy są na początku drogi – wyjaśnia Trzaskalik. 

Jednym z pierwszych etapów projektu, zrealizowanego w ramach programu Polish Challenge Fund, było przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Ceadir-Lunga. W spotkaniach wzięli udział m.in. urzędnicy, miejscy aktywiści, przedsiębiorcy i uczniowie, a tematy skupiały się wokół podnoszenia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenie świadomości na temat możliwości i dostępnych technologii produkcji czystej, zielonej energii. – Skupialiśmy się na budowaniu wspólnej wizji i wyznaczaniu konkretnych celów związanych z transformacją energetyczną – podkreśla Roman Trzaskalik.

W ramach współpracy specjaliści z Katowic udzielali także wsparcia w technicznej części procesu m.in. weryfikując umiejętności i know – how usługodawcy wybranego do budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu centrum kultury w Ceadir-Lunga i drzewa fotowoltaicznego. Zorganizowali także okrągły stół dla sąsiednich gmin, podczas którego przybliżali temat sprawiedliwej transformacji energetycznej. 

Finałem projektu było uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Ceadir-Lunga. Dzięki tej inicjatywie wszyscy chętni mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Wszystkim działaniom projektowym  towarzyszyła szeroka kampania informacyjna pokazująca korzyści z zielonej transformacji. 

Projekt „Jak daleko możemy zajść i jak szybko możemy to zrobić? Przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej w Ceadîr-Lunga” polegał na współpracy partnerskiej pomiędzy Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum i gminą Ceadir_Lunga..Został zrealizowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem Polish Challenge Fund, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.


[ENG] Success story of energy transition project in Ceadir-Lunga, Moldova

An app for monitoring green energy production, leadership training and a multi-stage promotional campaign – these are just a few of the activities we undertook during the project 'How far can we go and how fast can we do it? Accelerating the energy transition in Ceadir – Lunga’.

As part of the Polish-Moldovan cooperation, experts from the Euro – Centrum Science and Technology Park in Katowice shared their knowledge and experience with people involved in green change in the municipality of Ceadir-Lunga. – Our common goal was to accelerate the energy transition in Moldova, explains Roman Trzaskalik, vice-president of the Euro – Centrum Science and Technology Park. – It used to be that specialists from the West came to us to share their know-how. Now we have our own experience and are willing to share it with those who are at the beginning of their journey,’ explains Trzaskalik.

One of the first stages of the project, implemented as part of the Polish Challenge Fund programme, was to conduct training sessions for the residents of Ceadir-Lunga. The meetings were attended by officials, municipal activists, entrepreneurs and students, among others, and the topics focused on increasing energy efficiency, the use of renewable energy sources and raising awareness of the possibilities and available technologies for producing clean, green energy. – We focused on building a common vision and setting concrete goals related to the energy transition,” emphasises Roman Trzaskalik.

As part of the cooperation, specialists from Katowice also provided support in the technical part of the process by, among other things, verifying the skills and know-how of the service provider selected to build the photovoltaic installation on the roof of the cultural centre in Ceadir-Lunga and the photovoltaic tree. They also organised a roundtable for neighbouring municipalities, during which they introduced the topic of equitable energy transition.

The finale of the project was the launch of a consultation point for the residents of Ceadir-Lunga. Thanks to this initiative, all those wishing to do so can receive professional advice on investments in renewable energy sources. All project activities were accompanied by an extensive information campaign showing the benefits of the green transition.

The project 'How far can we go and how fast can we do it? Accelerating equitable energy transition in Ceadîr-Lunga’ consisted of a partnership between the Euro-Centrum Science and Technology Park and the municipality of Ceadir_Lunga..It was implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) through the Polish Challenge Fund, with financial support from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.