Wykonywanie czynności biegłego rewidenta w zakresie sporządzania opinii w przedmiocie wartości wkładu wnoszonego aportem

w związku z realizacją Projektu o nazwie „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”,objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,
Oś Priorytetowa 3:      Kapitał dla innowacji,
Działanie 3.1:              Inicjowanie działalności innowacyjnej.

 

Załączniki do pobrania: