Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt. Projekt budynku biurowo-usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Katowicach przy ul.Ligockiej 103, dz

Nr ogłoszenia UZP- 73852-2011 z 12.04.2011 r.

Nr ogłoszenia w Dz. U. UE – 117639-2011-PL

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o zmianie terminu zakończenia przetargu.

Zapytania i odpowiedzi:

odpowiedź 1

odpowiedź 2

odpowiedź 3

odpowiedź 4

odpowiedź 5

odpowiedź 6

odpowiedź 7

odpowiedź 8

odpoweidź 9

odpowiedź 10

odpowiedź 11

odpowiedź 12

odpowiedź 13 (umowa)

odpowiedź 14

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po odpowiedziach wykonawców,
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące udostępnienia dokumentacji projektowej,
 4. załącznik nr 2 – wzór umowy,
 5. Załącznik nr 3a – harmonogram uproszczony
 6. Załącznik nr 3b – harmonogram szczegółowy
 7. załącznik nr 4- formularz ofertowy
 8. załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 9. załącznik nr 6- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 10. załącznik nr 7 – informacja dotycząca doświadczenia,
 11. załącznik nr 8 – informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 12. załącznik nr 9 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 13. załącznik nr 10 – minimalne wspólne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy odpowiedzialności ryzyk budowy i montażu,
 14. załącznik nr 11 – minimalne szczególne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 15. załącznik nr 12 – minimalne szczególne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności ryzyk budowy i montażu.

Zasady sporządzania kosztorysów:

 1. załącznik 1 – harmonogram uproszczony
 2. załącznik 2 – harmonogram szczegółowy