Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowlany przebudowy i modernizacji budynku biurowo-produkcyjnego przy ul. Ligockiej 103, nr dzialki 17/13 i 12/11”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego  Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii  w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa;
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-
010/10-00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania wykonawców:

 1. odpowiedź 1
 2. odpowiedź 2
 3. odpowiedź 3
 4. odpowiedź 4
 5. odpowiedź 5
 6. odpowiedź 6
 7. odpowiedź 7
 8. odpowiedź 8
 9. odpowiedź 9
 10. odpowiedź 10

 

Załączniki:

 1. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  Informacja Zamawiającego dot. zmiany przedmiarów robót
 2. Wzór umowy na przebudowę i modernizację
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Informacja dotycząca doświadczenia
 7. Informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia
 8. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
 9. Minimalne wspólne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy odpowiedzialności ryzyk budowy i montażu
 10. Minimalne szczególne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 11. Minimalne szczególne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności ryzyk budowy i montażu

Informacja o zakończeniu postepowania