Świadczenie usług eksperckich w zakresie współpracy Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum z branżą kolektorów i systemów solarnych

W związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

Realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja Innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

Finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00

Numer zgłoszenia w BZP: 29382-2011

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o zakończeniu przetargu.