Świadczenie usług doradczych dla Parku Naukowo Technologicznego Euro-Centrum w zakresie strategii rozwoju Projektu

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;
Realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja Innowacji;
Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
Finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

odpowiedź1

Wynik postepowania