Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją następujących inwestycji:

 1. Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budynku biurowo – usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno – wdrożeniowymi wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, działka nr 12/3” (inwestycja nr 1);
 2. Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowlany przebudowy i modernizacji  budynku biurowo – produkcyjnego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, nr działki 17/13 i 12/11” (inwestycja nr 2);

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa;
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r.

o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00

Numer ogłoszenia w BZP: 41545 – 2011              

UWAGA! KOMUNIKAT Przedłużenie terminu składania ofert

 Załączniki:

Informacja Zamawiającego dot. zmiany przedmiarów robót

 1. SIWZ
 2. załącznik nr 1
 3. załącznik nr 2
 4. załącznik nr 3
 5. załącznik nr 4
 6. załącznik nr 5
 7. załącznik nr 6
 8. załącznik nr 7
 9. załącznik nr 8

Odpowiedź na zapytania wykonawców:

 1. odpowiedź 1
 2. odpowiedź 2
 3. odpowiedź 3

                     

Informacja o zakończeniu postępowania