Organizacja stoisk wystawienniczych w okresie od 2011 do 2013 na profilowanych targach o zasięgu ogólnopolskim

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego  Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii  w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa;
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00

Numer ogłoszeniaw w BZP: 16858 – 2011

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o wyniku postępowania