Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,