"REWIPROMIEN"

„W związku z Projektem pod nazwą: „Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (REWIPROMIEN)”, realizowanym w ramach  Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, który jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); w związku z umową  GEKON1/02/213877/31/2015”

gekon logo

 Od dnia 09.11.2015 aktualne przetargi na stronie:    http://pnt.euro-centrum.com.pl/przetargi-rozne/Rewipromien


Działanie 3.1 PO IG

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000297073 informuje, że prowadzone przez Spółkę postępowania zmierzające do udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub obroty budowlane w związku z  Projektem „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej; prowadzone są w trybie Regulaminu udzielania zamówień przez Park Naukowo – Technologiczny „Euro–Centrum” Sp. z o.o. z dnia 18 października 2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 29/X/2010 a dnia 18 października 2010 r. ze zm.

Regulamin Udzielania Zamówień 

Załączniki:

 1. wykaz usług niepriorytetowych
 2. wzór uchwały o powołaniu KP
 3. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowy
 4. oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą

Działanie 5.2 PO IG

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o w związku z Projektem pod nazwą „AUDYT STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA (ASP) – nowa usługa doradcza dla przedsiębiorstw świadczona przez Instytucje Otoczenia Biznesu”, objętym Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; na podstawie  o udzielenie wsparcia z dnia 21.02.2011 r. o nr  U-POIG.05.02.00-00-015/10-00 oraz Regulaminu udzielania zamówień przez Park Naukowo – Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z dnia 18 października 2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 29/X/2010 z dnia 18 października 2010 r. ze zm. zaprasza do składania ofert w poniższych postępowaniach:

Regulamin Udzielania Zamówień 

Załączniki:

 1. wykaz usług niepriorytetowych
 2. wzór uchwały o powołaniu KP
 3. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowy
 4. oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą

Euro-Centrum

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000297073 informuje, że prowadzone przez Spółkę postępowania zmierzające do udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub obroty budowlane w związku z  Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzone są w trybie „Regulaminu udzielania zamówień przez Park Naukowo – Technologiczny „Euro–Centrum” Sp. z o.o. z dnia 18 października 2010 r.  przyjętego uchwałą Zarządu nr 29/X/2010 z dnia 18 października 2010 r.

 1. Ogłoszenie o konkursie na Partnera (zmiana terminu)
 2. Ogłoszenie o konkursie na Partnera
 3. Regulamin Udzielania Zamówień 

Załączniki:

 1. wykaz usług niepriorytetowych
 2. wzór uchwały o powołaniu KP
 3. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowy
 4. oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; na podstawie o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00 informuje, że została zawarta umowa w postępowaniu o nr Z-31/X/2011/PNT

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; na podstawie  o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00 zaprasza do składania ofert w poniższych postępowaniach: 


Inne

Szanowni Państwo,
W imieniu Parku Naukowo – Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. informujemy o ogłoszeniu postępowania o nr Z-13/IX/2010/PNT na:

 1. przeprowadzenie badania efektywności energetycznej, ekonomicznej i środowiskowej realizacji przedsięwzięć w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach zlokalizowanych na terenie Euro-Centrum oraz innych zlokalizowanych w regionie powstałych ze wsparciem finansowym ze środków publicznych oraz
 2. sporządzenie analizy zawierającej wnioski z badań przeprowadzonych w ramach pkt. 1).

AKTUALNY PRZETARG : Z-13/IX/2010/PNT

UNIEWAŻNIONY PRZETARG: Z-12/IX/2010/PNT