Nauka i Przemysł

Projekt „Rozwój kadr dla gospodarki opartej na wiedzy” zrealizowany został w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry zatrudnionej w instytucjach B+R, parkach technologicznych i przemysłowych. W ramach projektu organizowano specjalistyczne warsztaty, seminaria tematyczne oraz konferencje. Uczestnicy projektu wzięli także udział w szkoleniach zorganizowanych w zagranicznych ośrodkach w Hiszpanii oraz Finlandii.

Wartość projektu: 1 995 361,67 PLN

Poziom dofinansowania z EFS: 1 995 361,67 PLN

Projekt w realizacji: od października 2008 r. do maja 2010 r.

www.naukaiprzemysl.pl

ue-5.3