Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum

Projekt „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum” jest realizowany przez Euro-Centrum S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej

Jego celem jest pomoc w powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw w szczególności w branżach nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, biotechnologii, chemii, ICT i medycyny.

Dzięki Akceleratorowi Technologicznemu 20 innowacyjnych pomysłów zostanie poddanych dokładnej analizie pod względem poziomu innowacyjności, czystości patentowej, potencjału komercyjnego i opłacalności wejścia kapitałowego. W efekcie dalszych prac, obejmujących analizę rynku, opracowanie biznesplanu i pomoc w przygotowaniu prototypu, utworzonych zostanie 12  innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 10 490 000,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 10 000 000,00 zł
Czas realizacji: od  stycznia 2014 do grudnia 2015

Więcej na www.akceleratorec.pl

logo_do_akcelaProjekt jest współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.