Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii

Projekt „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” był realizowany w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu była pomoc w rozwijaniu pomysłów innowacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie poszanowania energii oraz odnawialnych źródeł energii.

Wspieranie tego typu inicjatyw  odbywało się poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w pozyskiwaniu kapitału. Wśród prowadzonych działań świadczono usług doradcze, coachingowe, udostępniano technologię i niezbędną infrastrukturę parku maszynowego oraz wsparcie kapitałowe.

W efekcie projektu utworzono 14 spółek technologicznych, czyli o 2 więcej niż zakładano. Informacje dotyczące ich profilu znaleźć można na stronie: www.kapitaldlaenergii.pl

 • Wartość projektu:15 353 412,00 PLN
 • Dofinansowane z EFRR : 13 050 400,20 PLN
 • Czas realizacji: od grudnia 2008 do lutego 2014

Inwestujemy w waszą przyszłość

ue-5.3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach – badania strategiczne NCBiR

Zadanie badawcze było prowadzone w ramach strategicznego projektu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”. W konsorcjum przemysłowo-naukowym, które w lutym 2010 roku wygrało konkurs NCBiR na projekt, współdziałały Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska oraz Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny.

Zadaniem postawionym naukowcom było opracowanie wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji budynków tak, aby zminimalizować zużycie w nich energii elektrycznej.

Prace konsorcjum rozpoczęły się od diagnozy czynników zużycia energii w polskich budynkach, następnie zdefiniowano dostępne nowe technologie poprawiające efektywność obiektów. W efekcie powstała modelowa instalacja, testowana w budynkach Euro-Centrum Parku oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Dane zebrane podczas analizy  funkcjonowania instalacji, posłużyły za podstawę ostatniego elementu projektu – wytycznych zawartych w poradnikach dla projektantów i zarządców budynków.

Na realizację zadań jednostki konsorcjum miały 3 lata. Liderem projektu był Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  Akademii Górniczo-Hutniczej pod kierunkiem profesora Mariana Nogi.

Aktualne informacje:

Energia na start

Projekt „Energia na start” był realizowany w ramach programu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji młodych i pomysłowych osób, zwłaszcza tych, których zainteresowania wiążą się z efektywnym wykorzystywaniem energii w budynkach.

W ramach projektu organizowano specjalistyczne szkolenia z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości . Drugim elementem  były wyjazdy na targi sektora energetycznego w kraju i za granicą. Tam uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty biznesowe, zaprezentować i sprzedać swój innowacyjny pomysł lub ofertę własnej firmy.

Wartość projektu: 753 312 PLN
Wysokość dofinansowania z MNiSW: 677 980 PLN
Czas realizacji: styczeń 2009 – 2010

www.energianastart.pl

mnisw---z-herbem

Nauka i Przemysł

Projekt „Rozwój kadr dla gospodarki opartej na wiedzy” zrealizowany został w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry zatrudnionej w instytucjach B+R, parkach technologicznych i przemysłowych. W ramach projektu organizowano specjalistyczne warsztaty, seminaria tematyczne oraz konferencje. Uczestnicy projektu wzięli także udział w szkoleniach zorganizowanych w zagranicznych ośrodkach w Hiszpanii oraz Finlandii.

Wartość projektu: 1 995 361,67 PLN

Poziom dofinansowania z EFS: 1 995 361,67 PLN

Projekt w realizacji: od października 2008 r. do maja 2010 r.

www.naukaiprzemysl.pl

ue-5.3

Usługi doradcze

„Usługi doradcze na potrzeby Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” Katowice” w ramach działania 1.3 SPO-WKP  Nr WKP_1/1.3/1/2006/56/186/U.

Głównym celem projektu było świadczenie usług doradczych dla spółki zarządzającej Parkiem Przemysłowym „Euro-Centrum” Katowice w celu wykreowania Parku jako nowoczesnego kompleksu świadczącego usługi infrastrukturalne i doradcze na rzecz MSP powstających na terenie Górnego Śląska w wyniku restrukturyzacji tradycyjnych sektorów przemysłowych.

Wartość projektu: 915.615,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 602 250,00 PLN

Projekt w realizacji: od października 2007 r. do października 2008 r.

unia_dla_przesiebiorczych

Budynek Innowacyjny

„Budynek Innowacyjny – model wykorzystania technologii energooszczędnych – rozbudowa Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” w ramach działania 1.3 SPO-WKP Nr WKP_1/1.3/1/2006/55/185/U.

Wychodząc naprzeciw polityce energetycznej Unii Europejskiej i naszego kraju Park Przemysłowy „Euro-Centrum” stworzył budynek, w którym swoją siedzibę mają firmy zajmujące się poszanowaniem energii, zaś obiekt ten jest przykładem zastosowania innowacyjnych technologii energooszczędnych. Inwestycja ta została podjęta we współpracy z partnerem austriackim. Rozwiązanie w Katowicach jest bliźniaczą inwestycją zakończoną w maju 2008 roku w miejscowości Weiz w Austrii.

Wartość projektu: 15 980 695,37 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 8 153 239,69 PLN

Projekt w realizacji: od lutego 2007 r. do listopada 2008 r.

unia_dla_przesiebiorczych

Utworzenie Parku Przemysłowego

„Utworzenie Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” w Katowicach i Chełmie Śląskim” w ramach  działania 1.3 SPO-WKP   Nr WKP_1/1.3/2/2005/43/128/U.

Zasadnicza część Parku Przemysłowego zlokalizowana jest w Katowicach – Ligocie na terenach poprzemysłowych, na których znajdują się zdegradowane obiekty. Dzięki realizacji projektu w katowickiej części przywrócono „do życia” 7 budynków oraz powstały 2 nowe, natomiast w Chełmie Śląskim wybudowany został od podstaw jeden nowy obiekt.

Wartość projektu: 69.977.410,64 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:   33.749.999,50 PLN

Projekt w realizacji: od maja 2005 r. do czerwca 2008 r.

Przygotowanie Euro-Centrum na NewConnect

Projekt „Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia spółki Euro-Centrum na rynek NewConnect” został zrealizowany w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jego bezpośrednim celem było przygotowanie Euro-Centrum Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania poprzez wprowadzenie spółki na alternatywny system obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach projektu wykonano analizy i przygotowano dokumentację niezbędna do przekształcenia spółki w spółkę akcyjną, a następnie wystąpiono z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Środki pozyskane w ramach emisji akcji dla pozyskanego inwestora Euro-Centrum przeznaczono na wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie poszanowania energii oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu: 229 360,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 91 500,00 PLN

Czas realizacji: kwiecień 2009 r. – październik 2010 r.

ue-5.3

 

Udział w wystawie EXPO 2010

Projekt  „Udział w wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

Wartość Całkowita: 35 304,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 17 400,00 zł

Okres realizacji: rok 2010

ue_belcanto

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu

Projekt „Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach” realizowany był w ramach Działania 3.1 Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Jego celem było zwiększenie konkurencyjności regionu w obszarze turystyki biznesowej przez rozszerzenie działalności o usługi gastronomiczne. W ramach projektu na terenie Parku Przemysłowego powstała Restauracja Belcanto, stanowiąca miejsce spotkań biznesowych, uroczystych kolacji oraz wydarzeń specjalnych.

Świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych – uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Euro-Centrum oraz dla najemców budynków i lokali.

ue_belcanto

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO –
REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

 • Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości
  infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach”
 • Nazwa beneficjenta: EURO-CENTRUM S.A.
 • Wartość wydatków kawlifikowanych: 1 292 581,07 PLN
 • Dofinansowanie w ramach EFRR: 744 009,67 PLN
 • Czas realizacji: od stycznia 2011 do marca 2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Strona projektu: www.restauracja-belcanto.pl

 

Audyt strategiczny przedsiębiorstwa

Projekt „Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa – nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” był realizowany w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt o charakterze ponadregionalnym realizowany był w partnerstwie trzech instytucji: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (Lider Projektu), Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Celem projektu było wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym, jaką jest Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa. Badanie audytu dotyczyło  przede wszystkim oceny konkurencji oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru, w którym działa. Gotowa usługa audytu zostanie rozpowszechniona wśród krajowych Instytucji Otoczenia Biznesu, dzięki czemu będzie mogła być świadczona przedsiębiorstwom na terenie całego kraju.

Więcej na stronie: www.audytstrategiczny.pl/

 • Wartość projektu: 2 479 300,00 zł
 • Dofinansowanie z EFRR: 2 107 405,00 zł
 • Czas realizacji projektu: od lutego 2011 do sierpnia 2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

ue-5.3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie – badania strategiczne NCBiR

ozeZadanie badawcze realizowane było w ramach strategicznego projektu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”. Prowadziły je podmioty skupione w konsorcjum naukowo-przemysłowym – Politechnika Śląska (lider), Uniwersytet Śląski, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Celem badań było opracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania  odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach.

W ramach projektu przeprowadzono analizę wielokryterialna. Ustalano dobór technologii i OZE właściwych dla warunków środowiskowych danego terenu, określonego typu budynków (zarówno wolnostojących obiektów mieszkalnych, jak i zespołów budynków czy biurowców), mając na względzie jak najkorzystniejszą stronę finansową inwestycji.
Efektem końcowym 3-letnich badań są 2 elementy. Po pierwsze, program komputerowy do oceny wpływu struktury budynku na zapotrzebowanie energii i możliwość wykorzystania OZE. Po drugie, publikacja z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania OZE.  Oba mają pomóc w realizacji pakietu energetycznego 3×20, który wymaga między innymi, by do 2020 roku 15% energii w Polsce pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Projekt śląskiego konsorcjum powstał latem 2009 roku. Pracami nad jego stworzeniem kierował profesor Joachim Kozioł z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

Zadanie badawcze dotyczące wykorzystania OZE w budownictwie było realizowane w

Czas realizacji: od 01 maja 2010 do 30 września 2013 r.

Dofinansowanie ze środków NCBiR 2 etapów wynosi 320 000 PLN
Wkład własny 80 000 PLN
Dofinansowanie całego zadania: 5 920 000 PLN)
Całkowita wartość projektu to 6 mln zł.

Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum

Projekt „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum” jest realizowany przez Euro-Centrum S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej

Jego celem jest pomoc w powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw w szczególności w branżach nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, biotechnologii, chemii, ICT i medycyny.

Dzięki Akceleratorowi Technologicznemu 20 innowacyjnych pomysłów zostanie poddanych dokładnej analizie pod względem poziomu innowacyjności, czystości patentowej, potencjału komercyjnego i opłacalności wejścia kapitałowego. W efekcie dalszych prac, obejmujących analizę rynku, opracowanie biznesplanu i pomoc w przygotowaniu prototypu, utworzonych zostanie 12  innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 10 490 000,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 10 000 000,00 zł
Czas realizacji: od  stycznia 2014 do grudnia 2015

Więcej na www.akceleratorec.pl

logo_do_akcelaProjekt jest współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

„Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”

Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowany jest w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowany jest w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jego celem jest stymulowanie rozwoju firm działających w sektorze poszanowania energii w budynkach. Kluczowym działaniem jest stworzenie infrastruktury (budynków oraz zaplecza laboratoryjnego), która pozwoli prowadzić przedsiębiorstwom i zespołom naukowym działalność badawczo- rozwojową, ukierunkowaną na rozwój technologii energooszczędnych w budownictwie. Park będzie też koordynował współpracę firm tego sektora w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych.

 • Wartość projektu: 96 728 212,29 PLN
 • Poziom dofinansowania z EFRR: 58 609 999,99 PLN
 • Czas realizacji: od października 2010 do listopada 2013

Zadanie rozszerzające pt. „Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.”

Jego celem jest  rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej Parku niezbędnej dla zapewnienia korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalności badawczą, rozwojową lub innowacyjną w dziedzinie poszanowania energii oraz wykorzystania jej odnawialnych źródeł.

 • Wartość projektu z zadaniem rozszerzającym: 122 400 773,09 PLN
 • Poziom dofinansowania z EFRR: 73 057 755,90 PLN
 • Czas realizacji: od 2013 do 2015 roku

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

ue-5.3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

„Ocena warunków klimatycznych dla potrzeb pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i właściwej eksploatacji budynków energooszczędnych

Od grudnia 2008 roku na terenie Euro-Centrum działa stacja meteorologiczna z zestawem czujników. Służy ona do pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych (promieniowanie całkowite, usłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru ) niezbędnych do oceny warunków meteorologicznych i klimatycznych przy projektowaniu i realizacji instalacji solarnych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Stacja wyposażona jest w moduł fotowoltaiczny służący do jej zasilania w energię elektryczną, niezbędną do pracy czujników. W przyszłości zestaw zostanie uzupełniony o urządzenie pozwalające mierzyć natężenie promieniowania słonecznego.

Badania są prowadzone wraz z Katedrą Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego, w ramach podpisanego z Grupą Euro-Centrum porozumienia. Mają służyć określeniu warunków meteorologicznych panujących w miejscu planowanej instalacji urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej, w celu wyboru optymalnych dla tego miejsca rozwiązań technologicznych. W dalszej perspektywie stacja będzie częścią składową laboratorium funkcjonującego w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Uzyskane informacje będą także przekazywane producentom i instalatorom urządzeń solarnych skupionych w Euro-Centrum Klastrze.

Okres realizacji: Grudzień 2008 – obecnie

„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest jednym z rezultatów projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” prowadzonego w latach 2011-2013.Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana 13 marca 2013r., aby stworzyć przestrzeń komunikacji i współpracy, a także wymiany danych, pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Celem utworzenia Sieci jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu i zbudowanie przewagi konkurencyjnej województwa śląskiego, która będzie oparta na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Efekty realizacji projektu pozwolą na zdiagnozowanie barier oraz szans w tworzeniu partnerstwa pomiędzy sektorem nauki, samorządu i biznesu. Projekt będzie wykorzystywany przez Zarząd Województwa Śląskiego w podejmowaniu decyzji przy tworzeniu zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz w diagnozowaniu obecnego stanu i potencjału inteligentnych specjalizacji wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez działania Obserwatoriów Specjalistycznych w obszarach technologii dla ochrony środowiska, ICT, medycyny i technologii medycznych oraz energetyki, za którą odpowiedzialny jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Liderem projektu jest: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerami projektu są: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach; Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;

Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości Rozwoju sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi; Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Wartość projektu:4 967 045, 58 zł

Poziom dofinansowania:100%

Czas realizacji: od września 2013 do września 2015

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.

PASEK LOGOTYPÓW NR 2

Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach

Projekt „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość” Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”.

Liderem projektu jest: Euro-Centrum S.A.

Partnerem projektu jest:  Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 6 000 044, 70 zł

Poziom dofinansowania: 50%

Czas realizacji: od lipiec 2013 do luty 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

ue