Park powołany do Grupy Roboczej ds. inteligentnego budownictwa !

Park powołany do Grupy Roboczej ds. inteligentnego budownictwa !

Wraz z końcem lutego Ministerstwo Gospodarki, z upoważnienia Dyrektora Zbigniewa Kamieńskiego z Departamentu Innowacji i Przemysłu, powołało Grupę Roboczą ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa, w skład której weszli przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Pierwsze posiedzenie Grupy odbyło się 26 lutego 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki. Podczas prac wybrano przewodniczącego Grupy, omówiono sposób pracy i kwestie związane z doprecyzowaniem zapisu inteligentnej specjalizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Uczestnicy określili także wizje rozwojowe programu na najbliższe 5 lat.  

Spotkania Grup do spraw krajowych inteligentnych specjalizacji stanowią forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń przedsiębiorców i partnerów z otoczenia biznesu i nauki, którzy realizują  projekty KIS. Przykładem takiego przedsiębiorstwa, łączącego sferę nauki i biznesu jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, który nie bez przyczyny przystąpił do Grupy do spraw budownictwa. Z jednej strony Park szerzy edukację ekologiczną i podnosi świadomość na temat efektywności energetycznej w budownictwie z drugiej także włączając się w program finansowany przez Fundusz Społeczny realizowany na zlecenie Województwa Śląskiego  uczestniczy w badaniach w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Celem utworzenia Sieci jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu śląskiego i zbudowanie przewagi konkurencyjnej województwa, która będzie oparta na  programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Efekty realizacji projektu pozwalają diagnozować bariery oraz szanse w tworzeniu partnerstwa pomiędzy sektorem nauki, samorządu i biznesu. Projekt wykorzystywany jest przez Zarząd Województwa  Śląskiego  w  podejmowaniu decyzji przy tworzeniu zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz  w   diagnozowaniu obecnego stanu i  potencjału  inteligentnych  specjalizacji wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji.