Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum

Projekt „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum” jest realizowany przez Euro-Centrum S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności...