Euro-Centrum

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000297073 informuje, że prowadzone przez Spółkę postępowania zmierzające do udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub obroty budowlane w związku z  Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzone są w trybie „Regulaminu udzielania zamówień przez Park Naukowo – Technologiczny „Euro–Centrum” Sp. z o.o. z dnia 18 października 2010 r.  przyjętego uchwałą Zarządu nr 29/X/2010 z dnia 18 października 2010 r.

  1. Ogłoszenie o konkursie na Partnera (zmiana terminu)
  2. Ogłoszenie o konkursie na Partnera
  3. Regulamin Udzielania Zamówień 

Załączniki:

  1. wykaz usług niepriorytetowych
  2. wzór uchwały o powołaniu KP
  3. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowy
  4. oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; na podstawie o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00 informuje, że została zawarta umowa w postępowaniu o nr Z-31/X/2011/PNT

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; na podstawie  o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00 zaprasza do składania ofert w poniższych postępowaniach: