Działanie 5.2 PO IG

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o w związku z Projektem pod nazwą „AUDYT STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA (ASP) – nowa usługa doradcza dla przedsiębiorstw świadczona przez Instytucje Otoczenia Biznesu”, objętym Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; na podstawie  o udzielenie wsparcia z dnia 21.02.2011 r. o nr  U-POIG.05.02.00-00-015/10-00 oraz Regulaminu udzielania zamówień przez Park Naukowo – Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z dnia 18 października 2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 29/X/2010 z dnia 18 października 2010 r. ze zm. zaprasza do składania ofert w poniższych postępowaniach:

Regulamin Udzielania Zamówień 

Załączniki:

  1. wykaz usług niepriorytetowych
  2. wzór uchwały o powołaniu KP
  3. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowy
  4. oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą