Działanie 3.1 PO IG

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000297073 informuje, że prowadzone przez Spółkę postępowania zmierzające do udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub obroty budowlane w związku z  Projektem „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej; prowadzone są w trybie Regulaminu udzielania zamówień przez Park Naukowo – Technologiczny „Euro–Centrum” Sp. z o.o. z dnia 18 października 2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 29/X/2010 a dnia 18 października 2010 r. ze zm.

Regulamin Udzielania Zamówień 

Załączniki:

  1. wykaz usług niepriorytetowych
  2. wzór uchwały o powołaniu KP
  3. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowy
  4. oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą